BULAWAYO MEMORIES

Milton Senior

badge_miltonseniorbadge_milton_prefects


sc_milton_entrance_mhs_gksc_milton_new_sign

sc_milton_small_school_bus_frontsc_milton_french_language_classes

sc_milton_6thentrancesc_milton_pioneer

sc_milton_charter_headmaster_entrancesc_milton_ent

sc_milton_quad_gatesc_milton_rugbyfields

sc_milton_scienceclasssc_milton_snrsign

sc_milton_morgan_sign sc_milton_buslogo