BULAWAYO MEMORIES - NEAR BULAWAYO

Khami Ruins

  1930s
nb_1930s_khami_ruins_treeob_khami_ruins_old.JPG
ob_khami_ruins_main_gate.JPGob_khami_ruins_road_in.JPG
ob_khami_ruins_plaque.JPGob_khami_ruins_pillar_stone.JPG


ob_khami_ruins_passage_entrance.JPGob_khami_ruins_passage_side_room.JPGob_khami_ruins_passage_stairs.JPG
ob_khami_ruins_palm.JPGob_khami_ruins_passage_boulder.JPGob_khami_ruins_passage_steps.JPG
ob_khami_ruins_passages.JPGob_khami_ruins_path_green.JPGob_khami_ruins_terrace.JPG
ob_khami_ruins_passage_blockage.JPGob_khami_ruins_passage_clear.JPG
ob_khami_ruins_store.JPG
ob_khami_ruins_passage_tree.JPG
ob_khami_ruins_terraces.JPGob_khami_ruins_terraced_boulder.JPGob_khami_ruins_teraced_front.JPG


ob_khami_ruins_prohibited_sign.JPG
ob_khami_ruins_view_5778.JPGob_khami_ruins_view_5779.JPGob_khami_ruins_view_5782.JPG
ob_khami_ruins_view_5792.JPGob_khami_ruins_view_5780.JPG
ob_khami_ruins_view_5783.JPGob_khami_ruins_view_5784.JPGob_khami_ruins_view_5785.JPG
ob_khami_ruins_view_5786.JPGob_khami_ruins_view_5787.JPGob_khami_ruins_view_5788.JPG
ob_khami_ruins_view_5789.JPGob_khami_ruins_view_5790.JPGob_khami_ruins_view_5791.JPG
ob_khami_ruins_view_5798.JPGob_khami_ruins_view_5799.JPGob_khami_ruins_view_5800.JPG
ob_khami_ruins_view_5802.JPGob_khami_ruins_view_5806.JPGob_khami_ruins_view_5807.JPG
ob_khami_ruins_view_5801.JPGob_khami_ruins_view_5781.JPGob_khami_ruins_view_5804.JPG
ob_khami_ruins_view_below.JPGob_khami_ruins_view_below_trees.JPGob_khami_ruins_view_dam_green.JPG
ob_khami_ruins_view_dam.JPGob_khami_ruins_view_below_distant.JPGob_khami_ruins_view_from_below.JPG
ob_khami_ruins_view_outward_kopjie.JPGob_khami_ruins_view_outward_kopjie_rocks.JPGob_khami_ruins_view_rocks.JPG
ob_khami_ruins_view_up_stones.JPGob_khami_ruins_wall_balancing_rock.JPGob_khami_ruins_wall_layers.JPG
ob_khami_ruins_wall_closeup.JPGob_khami_ruins_wall_colours.JPGob_khami_ruins_wall_entrance.JPG
ob_khami_ruins_wall_layered.JPGob_khami_ruins_wall_layered_tall.JPG
ob_khami_ruins_wall_circle.JPGob_khami_ruins_wall_hut.JPGob_khami_ruins_wall_paterned_top_row.JPG
ob_khami_ruins_wall_main.JPGob_khami_ruins_wall_path.JPGob_khami_ruins_wall_patterns.JPG
ob_khami_ruins_wall_shadows.JPGob_khami_ruins_walls_trees.JPGob_khami_ruins_wall_patterned.JPG
ob_khami_ruins_wall_side.JPGob_khami_ruins_walls_below.JPGob_khami_ruins_walls_layered_tree.JPG


nb_khami_ruins_crossnb_khami_ruins_frame
nb_khami_ruins_centrenb_khami_ruins_centre_roomnb_khami_ruins_cross_rocks
nb_khami_ruins_cross_kopjienb_khami_ruins_cross_rock
nb_khami_ruins_dam_wall_view
ob_khami_ruins_wall_passage.JPG

nb_khru_damnb_khru_wall_water
nb_khru_green_roadnb_khru_green_side_wall
nb_khru_stepsnb_khru_wall_tree
nb_khru_viewpontnb_khru_door

nb_khru_green_boulder_treenb_khru_green_boulder_cross
nb_khru_green_steps_upnb_khru_green_terrace
nb_khru_green_wall_stepsnb_khru_green_main_wall_clouds
nb_khru_green_main_wall_patternednb_khru_corner_stepsnb_khru_crossnb_khru_rock_indent
nb_khru_sign_cross_platformnb_khru_wall_patternednb_khru_wall_patterns_full
nb_khru_wall_shadows_bouldernb_khru_walls_curvednb_khru_walls_shade
nb_khru_walls_tree_shadenb_khru_pattern_boulder